ważne informacje dotyczące udzielania sakramentów:

Sakrament chrztu św.

1. Właściwym miejscem udzielania chrztu św. jest własny kościół parafialny (kan. 857 KPK). Sakramentu chrztu świętego w naszym kościele parafialnym udziela się w I i III niedzielę miesiąca, podczas dodatkowej Mszy świętej o godz. 12.30.

2. Rodzice powinni zgłosić dziecko do chrztu przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem. Należy przy tym okazać akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego. W przypadku, gdy chrzest ma się odbyć poza własną parafią, niezbędna jest pisemna zgoda własnego proboszcza.

3. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestnictwa w dwóch konferencjach, w terminie ustalonym z proboszczem.  Powinni także przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.

4. Chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, mający co najmniej 16 lat, którzy przyjęli już sakrament bierzmowania. Powinni okazać stosowne zaświadczenie od duszpasterza parafii, w której mieszkają. Misji chrzestnych nie mogą pełnić osoby niepraktykujące lub pozostające w niesakramentalnych związkach małżeńskich, a także uczniowie, którzy nie uczestniczą w katechezie szkolnej i w niedzielnej mszy świętej.

5. W dniu chrztu, rodzice i chrzestni o godz. 12.15 stawiają się w kancelarii parafialnej celem podpisania aktu chrztu.

6. Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości dla całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji przez wszystkich najbliższych.

7. W czasie liturgii sakramentu zdjęcia i filmy video mogą wykonywać tylko osoby do tego przygotowane, po zgłoszeniu w zakrystii.

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary, chrzest może zostać odłożony.

9. Zaświadczenia dla chrzestnych z naszej parafii, wydawane są tylko osobom zamieszkującym na terenie parafii. W związku z tym, prosimy niezwłocznie zgłaszać zmiany adresu i za każdym razem potwierdzić w kancelarii parafialnej swoją przynależność do danej parafii.

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania jest drugim sakramentem inicjacji chrześcijańskiej. Dzięki niemu wierni ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego oraz zobowiązują się, jako świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i czynem oraz do jej obrony (por. KKK 11).

Sakrament bierzmowania powinny przyjmować osoby dojrzałe, które chcą rozpocząć drugi etap życia – świadome życie wiarą. Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem pamiętać, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem (Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1285).

Przygotowania do przyjęcia sakramentu trwają co najmniej rok i odbywają się w formie katechez i spotkań w małych grupach według ustalonego wcześniej harmonogramu. W naszej parafii kurs rozpoczyna się po Wielkanocy. Zapraszamy do zapisów uczniów klasy VIII oraz szkół średnich w okresie Wielkiego Postu. Sakrament bierzmowania z reguły będzie udzielany w okresie wielkanocnym.

Obrzęd bierzmowania składa się z trzech elementów. Są to:

  • nałożenie ręki przez biskupa na głowę bierzmowanego,
  • namaszczenie olejem Krzyżma na czole ochrzczonego – jest to znak obfitości, radości, oczyszczenia, uzdrowienia, umocnienia, a także znak konsekracji czyli poświęcenia bierzmowanego Bogu. Przez namaszczenie bierzmowany otrzymuje znamię Ducha Świętego, znak przynależności i poddania się Temu, który nas naznaczył.
  • słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

Imię – patron bierzmowania

Ze względu na fakt istotnego powiązania sakramentu bierzmowania z sakramentem chrztu kandydat do bierzmowania powinien zachować imię chrzcielne. Zwyczajowo jednak można wybrać imię Świętego Patrona, którego kandydat pragnie naśladować.
Powinna być to osoba uznana przez Kościół za świętą lub błogosławioną.

Świadek bierzmowania

Świadkiem bierzmowania może być osoba, która przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, Eucharystię, bierzmowanie) i prowadzi życie zgodne z zasadami wiary. Zadaniem świadka jest troska o to, by bierzmowany wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego sakramentu. Dla podkreślenia związku z chrztem zaleca się, aby świadkiem był jeden z rodziców chrzestnych – najlepiej ojciec dla chłopca, matka dla dziewczyny.

Świadkiem bierzmowania nie mogą być rodzice (wymóg Prawa Kanonicznego).

W czasie obrzędów sakramentu świadek kładzie prawą dłoń na ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą.

Od świadków nie są wymagane żadne dokumenty. Oczywistym jest jednak, że w dniu bierzmowania są wyspowiadani i przystępują do Komunii św.

Dokumenty potrzebne do sakramentu bierzmowania:

  • metryka chrztu
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
  • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

Sakrament małżeństwa

1. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej nie później niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu (termin ślubu mogą zarezerwować wcześniej).
2. Wymagane dokumenty:
– świadectwo chrztu św. wystawione maksymalnie 6 miesięcy przed planowanym ślubem, z adnotacją o stanie wolnym i o przyjęciu sakramentu bierzmowania;
– dowód osobisty;
– zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich, spotkań w poradni rodzinnej i odbyciu dnia skupienia;
– zaświadczenie z USC (ważne jest 6 miesięcy; w USC wymagane są dowody osobiste oraz skrócone odpisy aktu urodzenia obojga narzeczonych) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny;
– dane świadków ślubu (data urodzenia, wyznanie, dokładny adres zamieszkania).

Namaszczenie chorych

W sakramencie namaszczenia chorych człowiek dostępuje udziału w zbawczej męce i śmierci Chrystusa. Kościół zachęca wszystkich cierpiących, chorych i umierających, aby świadomie łączyli się z męką i śmiercią Chrystusa i w ten sposób przysparzali dobra całemu ludowi Bożemu, przyczyniając się do jego zbawienia. 

W naszej parafii z wizytą do chorych kapłani naszej parafii udają się w pierwsze piątki miesiąca lub w innych terminach, ustalonych wcześniej z chorymi lub ich opiekunami. Sakramentu chorych kapłani udzielają na wyraźną prośbę samego chorego lub opiekuna.

Przed przyjściem kapłana należy przygotować stolik przykryty białym obrusem, na którym stawia się zapalone świece, krzyż, ewentualnie wodę święconą. Na tak przygotowanym stoliku kapłan kładzie Najświętszy Sakrament oraz oleje. W czasie udzielania sakramentu namaszczenia chorych powinni modlić się wspólnie także domownicy. 

Chorych można zgłaszać w kancelarii parafialnej, a w nagłych sytuacjach (poza godzinami pracy kancelarii) pod numerem 516 272 548.

+ Pogrzeb +

Formalności związane z pogrzebem, po uprzednim wstępnym uzgodnieniu daty i godziny w biurze na cmentarzu, rodzina załatwia w kancelarii parafialnej.

Należy przedstawić następujące dokumenty:

  • akt zgonu z USC
  • informację o przyjęciu sakramentów św. (dokument od kapelana szpitalnego lub od duszpasterza z parafii o zaopatrzeniu zmarłego w domu rodzinnym)

Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy świętej pogrzebowej (przyjęcie Komunii świętej) jest najcenniejszym darem dla zmarłego.

Po pogrzebie zmarłym należy zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich miłosierdziu Bożemu (przede wszystkim poprzez Msze święte w ich intencji, w rocznice urodzin i śmierci, dzień imienin itp.)

Zmarłych parafian przez rok otaczamy modlitwą podczas cotygodniowych nieszporów za zmarłych (wtorek po wieczornej Mszy świętej).

Kto ma Boga,
kto ma Jezusa,
ma wszystko.

bł. J. Matulewicz

Kontakt

05-070 Sulejówek, Mariańska 9