Nasza parafia oraz klasztor utrzymują się dzięki Waszemu wsparciu, za każdą wpłatę serdecznie dziękujemy.
Wsparcie finansowe - zarówno celowe, jak i ogólne - można kierować na poniższe numery kont
(oddzielnie dla parafii oraz dla domu zakonnego):

DAROWIZNY NA RZECZ PARAFII np.:

→ ofiara na tacę
→ ofiara na remont schodów
→ inne ofiary na rzecz parafii

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚWIĘTEGO JÓZEFA

05-070 Sulejówek, ul. Mariańska 9

53 1240 2148 1111 0011 1994 7361
(Bank Pekao SA)

DAROWIZNY NA RZECZ KLASZTORU np.:

→ ofiara za intencje mszalne
→ ofiara w związku z posługą sakramentalną
→ inne ofiary na rzecz domu zakonnego

DOM ZAKONNY KSIĘŻY MARIANÓW

05-070 Sulejówek, ul. Mariańska 9

15 1240 2148 1111 0000 3037 1101 
(Bank Pekao SA)

(prosimy o wpisywanie w tytule wpłaty "darowizna na cele kultu religijnego" i dalej: taca, intencja Mszy św., ofiara na remont... itd. )

Darowizna na cele kultu religijnego
Darowizna na kościół (darowizna na rzecz kościoła, darowizny na cele kultu religijnego) to m.in. darowizna przekazywana kościołom, związkom religijnym i kościelnym osobom prawnym (zakonom, parafiom) na budowę, remont, wyposażenie czy zakup przedmiotów liturgicznych.
Za darowiznę na cele kultu może zostać uznana taka darowizna, której adresatem są w szczególności: kościoły, związki religijne i kościelne osoby prawne (zakony, parafie, itp.) i która służyć będzie sfinansowaniu działań, odnoszących się do praktyk, obrzędów i uroczystości religijnych, jak też dotyczących obiektów sakralnych i związanej z nimi infrastruktury.
Darowizny na cele kultu religijnego (wraz z innymi darowiznami np. na OPP, na cele krwiodawstwa) podlegają odliczeniu w kwocie dokonanej darowizny, łącznie nie więcej jednak niż w wysokości stanowiącej 6% dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym. W celu skorzystania z prawa do takiego odliczenia konieczne jest przekazanie darowizny na cele będące celami kultu religijnego oraz posiadanie stosownego udokumentowania wysokości wydatków poniesionych na te cele.
Z bardzo podobnych preferencji z tytułu darowizn na cele kultu religijnego korzystać mogą podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych. Istotną różnicą jest tu wyższy –10% – limit odliczenia.
Ustawodawca daje możliwość odliczania w rozliczeniu zeznaniu PIT darowizn przekazywanych na cele kultu religijnego, co wynika z przepisów art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatnicy mogą dokonać odliczenia w PIT darowizny na rzecz kultu religijnego, muszą spełniać poniższe warunki:

a) byli opodatkowani według skali podatkowej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany),
b) posiadają dowody, z których wynika wysokość poniesionych wydatków, tj.: 
– w przypadku darowizny pieniężnej – dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy,
– w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.
Odliczyć można przekazane darowizny, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nie odliczone już wcześniej od dochodu (przychodu) albo darowizny, które nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Kwota przekazanej darowizny na kościół odliczana jest od:
– dochodu – przez podatnika opodatkowanego według skali podatkowej (uzyskującego np. dochody z pracy, umowy zlecenia, działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych);
– przychodu – przez podatnika opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (uzyskującego przychody z najmu prywatnego, z działalności gospodarczej bądź ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu opodatkowane ryczałtem).
Odliczeń darowizny na kościół dokonuje się w trakcie roku podatkowego lub w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28.
Do wybranej deklaracji PIT należy dołączyć załącznik PIT/O. W załączniku tym podaje się dane obdarowanego kościoła oraz wysokość dokonanej na rzecz tego kościoła darowizny.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.): art. 26 ust. 1 pkt 9), art. 26 ust. 5 pkt 1), art. 26 ust. 6b, art. 26 ust. 7 pkt 1).
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.): art. 18 ust. 1 pkt 7), art. 18 ust. 1a, art. 18 ust. 1c, art. 18 ust. 1g.

Kto ma Boga,
kto ma Jezusa,
ma wszystko.

bł. J. Matulewicz

05-070 Sulejówek, Mariańska 9